posao na kosovu

posao na kosovu
Vesti

Poziv za prijavljivanje – program za subvenciju zarada za mlade od 18 do 30 godi

Poziv za prijavljivanje – program za subvenciju zarada za mlade od 18 do 30 godi

Čaglavica, 16.05.2019. - Agencija za zapošljavanje Kosova (AZRK) i Ministarstvo rada i socijalne zaštite (MRSZ) u saradnji sa programom Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) objavljuju javni poziv za apliciranje za podršku iz programa za subvenciju zarada (SZ) za zainteresovana preduzeća (poslodavce) iz privatnog sektora i za tražioce posla u 15 opština na Kosovu: Mitrovica, Severna Mitrovica, Skenderaj, Vučitrn, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, Kosovo Polje, Glogovac, Lipljan, Obilić, Podujevo, Gračanica, Novo Brdo, Priština. Krajnji rok za prijavu je 24. maj 2019.

 

O Programu za subvenciju zarade

Svrha programa za subvenciju zarada je stvaranje mogućnosti za zapošljavanje tražiocima posla na Kosovu, subvencionisanjem poslodavaca koji su spremni da ih zaposle na duži period. Ovo je jedinstvena prilika za podržavanje postepenog rasta kosovskih preduzeća. Kako bi dobili podršku od programa za subvenciju zarada, poslodavci treba da potpišu ugovor o radu sa nezaposlenim licima na 12 meseci, u skladu sa važećim zakonom o radu. Tokom ovog perioda, poslodavac će se subvencionisati za vremenski period od 9 meseci u iznosu 50 odsto od bruto mesečne zarade zaposlenog, ali da iznos subvencije ne može biti viši od 150.00 evra mesečno. Pored podrške preduzećima preko subvencionisanja zapošljavanja, program za subvenciju zarada će pomoći u celokupnom procesu popunjavanja novih radnih mesta. Imajući u vidu poteškoće sa kojima se suočavaju privatna preduzeća prilikom pronalaženja i angažovanja stručnog kadra potrebnog za proširenje njihovih poslovnih aktivnosti, program za subvenciju zarada će iskoristiti stručnost kancelarije za zapošljavanje u pronalaženju odgovarajućih tražioca posla sa upražnjenim radnim mestom, u skladu sa kriterijumima preduzeća.

 

Program za subvenciju zarada će se sprovesti na sledeći način:

  • Izražavanje interesa za sticanje koristi od programa za subvenciju zarada:

Sva zainteresovana preduzeća iz privatnog sektora mogu izraziti interes za podršku tako što će ispuniti obrazac za prijavljivanje koji se može preuzeti na sajtu https://mpms.rks-gov.net ili http://aprk.rks-gov.net , kao i u svim kancelarijama za zapošljenje na Kosovu, odnosno u svim opštinama. Uz popunjeni formularal za prijavu moraju se podneti i dva uverenja o registraciji preduzeća i uverenje sa fiskalnim brojem preduzeća koje podnosi aplikaciju;

  • Izbor radnika i potpisivanje ugovora:

Savetnik za zapošljavanje će obezbediti listu potencijalnih kandidata u skladu sa potrebama preduzeća. Preduzeće će izabrati najpodobnije kandidate sa liste i potpisaće ugovor sa istim, na najmanje 12 meseci, s’tim što će subvencionisanje zarade trajati 9 meseci u okviru sporazuma od 12 meseci. Isplate će se izvršiti nakon prvog tromesečja, nakon drugog tromesečja i nakon četvrtog tromesečja, dok će se treće tromesečje u potpunosto pokriti od strane poslodavca.

 

Ko se može prijaviti?

1. Mogu se prijaviti sva zainteresovana preduzeća (poslodavci) koja su registrovana pri Kancelariji za zapošljavanje. Preduzeća takođe moraju biti registrovana u Kosovskoj Agenciji za Registraciju Biznisa i moraju biti aktivni poreski obveznici poreske administracije Kosova. Pravo podnošenja prijava za učestvovanje u programu imaju preduzeća koja se bave svim ekonomskim aktivnostima. Prednost će se dati ekonomskim sektorima (odabranim od strane Ministarstva trgovine i industrije, a koja se smatraju najvećim potencijalom ekonomskog rasta na Kosovu) i to:

• Prerada i pakovanje prehrambenih proizvoda;

• ITK zajedno sa ugovaranjem procesa biznisa i sektorom centara za podršku korisnika; • Industrija za preradu metala;

• Tekstilna industrija;

• Turizam;

• Industrija za preradu drveta.

 

2. Nezaposleni tražioci posla.

Svi nezaposleni tražioci posla starosti od 18 do 30 godina koji su registrovani u Kancelariji za zapošljavanje mogu imati koristi od programa za subvenciju zarada. Tokom procesa izbora, prednost će imati nezaposleni duže od 12 meseci sa fokusom na:

• Etničke manjine,

 • Žene

•Lica sa ograničenim sposobnostima,

• Samohrani roditelji

 

Sve zainteresovane osobe moraju se registrovati u Kancelariji za zapošljavanje u svojim opštinama. Osobe koje poseduju uverenja o stručnim obukama obezbeđenim od strane Ministarstvo rada i socijalne zaštite ili su ranije završila neku obuku na random mestu će imati prednost tokom procesa izbora.

Slučajevi sukoba interesa sa uključenim stranama i onima koji donose odluke u programu za subvenciju zarada, se neće smatrati podobnim kandidatima za dobijanje pomoći od programa za subvenciju zarada.

3. Tražioci posla koji su ranije bili korisnici ovog programa nemaju pravo da se ponovo prijave.

 

Finansijska podrška za preduzeća

Program za subvenciju zarada će za poslodavca obezbediti 50% subvencije bruto zarade za svako novo zaposleno lice, iznos koji ne može biti viši od 150.00 evra mesečno. Trajanje subvencije za sve redovne tražioce posla, klijenti registrovani u Kancelariji za zapošljavanje je 9 meseci od ukupno 12 meseci trajanja njihovog ugovora. Ostala tri meseca, nadoknada pripada u celosti preduzeću.

 

Kako se prijaviti?

• Zainteresovana privatna preduzeća treba da podnesu popunjen obrazac za prijavljivanje pri Kancelariji za zapošljavanje u svojim opštinama, lično ili preko elektronske pošte. Obrazac se može preuzeti na internet stranici: www.aprk.rks-gov.net ili www.mpms.rks-gov.net ili se može preuzeti u štampanoj formi u Kancelariji za zapošljavanje širom Kosova. Podnosioci prijava treba da prilože i uverenje o registraciji biznisa i uverenje o fiskalnom broju. Kancelarija za zapošljavanje će potom kontaktirati preduzeće i dostaviti im listu potencijalnih kandidata.

• Zainteresovani tražioci posla se trebaju registrovati u Kancelariji za zapošljavanje u svojoj opštini gde su već registrovani i treba da obaveste svog savetnika za zapošljavanje da su zainteresovani za ovaj program.

Za više informacija, kontaktirajte Kancelariju za zapošljavanje u vašoj opštini. U slučaju da imate dodatna pitanja u vezi sa programom za subvenciju zarada, kontaktirate projekat Aktivne Mjere Tržišta Rada 2 (ALMP2), na e-mail adresu: almp.ks@undp.org.

 

16/05/2019 11:42
Pretraga
medija centar
medija centar
medija centar